Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Aktualności

Jak prawidłowo wypełniać przelewy dot. zatrudniania cudzoziemców

informujemy, jak należy prawidłowo wypełniać druki wpłaty i wykonywać przelewy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r.

Środki PFRON

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz pracodawcy zainteresowani wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych,...

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w 2017r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców informujemy, że oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy złożone w 2017 roku, muszą być odebrane do końca 2017 roku.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018r.

Z dniem 01.01.2018r. zacznie obowiązywać nowy typ zezwolenia na pracę dla cudzoziemca – praca sezonowa. Objęcie pracodawcy lub osoby fizycznej procedurą zezwolenia sezonowego dla cudzoziemca będzie uzależnione od Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w ramach, której działa podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 11.12.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 18.10.2017 roku

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - algorytm

Uprzejmie informujemy, iż zostaje wstrzymany nabór wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

Nabór do Policji

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 20.10.2017r. r o godz. 10 w pok. 23

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - RPO i PO WER

Z dniem 7 września 2017r. wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży finansowanych ze środków EFS: PO WER oraz RPO. Realizacja staży w ramach środków krajowych nadal trwa.

Aktualizacja - Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informujemy, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 31.08.2017r. – 08.09.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 08.09.2017 roku

Praca w Niemczech w charakterze opiekunki/na osoby starszej

Dnia 28 września 2017r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach ul. Senatorska 10, odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z udziałem firmy PRIVATE CARE 24.

Doposażenie stanowisk pracy - Fundusz Pracy

Informujemy, iż od dnia 01.09.2017 roku do dnia 22.09.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Urząd planuje stworzyć 10 stanowisk pracy. Kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi max. 23 000 złotych

Dotacje - Fundusz Pracy

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór skierowany jest do 21 osób. Wydawanie i nabór wniosków będzie odbywać się w terminie od dnia 01.09.2017 roku

Nabór wniosków na realizację refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje iż w dniach 22.08.2017r.- 25.08.2017r. ogłasza nabór wniosków na realizację refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2017r. ogłasza w otwartym konkursie ofert realizowanych nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę