Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Aktualności

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 3 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 7 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Staże - PO WER

Informujemy, iż od dnia 7 maja 2018r. do dnia 11 maja 2018r. prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nabór wniosków ze środków PFRON - dotacje oraz wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje - RPO WŁ

Informujemy, iż od dnia 03.04.2018 roku do dnia 27.04.2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)” współfinansowanego ze...

Staże - RPO WŁ - wstrzymanie naboru wniosków

Z dniem 29 marca 2018r. wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży finansowanych ze środków RPO WŁ

KFS 2018 - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 05.03.2018-23.03.2018. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Staże - RPO WŁ

Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 26.02.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

KFS - priorytety na 2018 rok

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018r.:

Odbiór PIT-11 za 2017 rok

Informujemy, iż osoby, które w 2017 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny mogą w okresie od 18.01.2018 do 09.02.2018 w godzinach 8.00 - 14.00 odebrać informację PIT-11 za rok w PUP Łowicz w pokoju nr 4.

Jak prawidłowo wypełniać przelewy dot. zatrudniania cudzoziemców

informujemy, jak należy prawidłowo wypełniać druki wpłaty i wykonywać przelewy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r.

Środki PFRON

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz pracodawcy zainteresowani wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych,...

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w 2017r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców informujemy, że oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy złożone w 2017 roku, muszą być odebrane do końca 2017 roku.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018r.

Z dniem 01.01.2018r. zacznie obowiązywać nowy typ zezwolenia na pracę dla cudzoziemca – praca sezonowa. Objęcie pracodawcy lub osoby fizycznej procedurą zezwolenia sezonowego dla cudzoziemca będzie uzależnione od Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w ramach, której działa podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 11.12.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 18.10.2017 roku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę