Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich    Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  CEL PROJEKTU:                 Głównym celem projektu...

Projekt:  "SKUTECZNA KADRA"   Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"   Cel projektu: wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Łowiczu na rzecz...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę