Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

 • Doposażenie stanowisk pracy

  Informuje, iż od dnia 03.02.2020r. do dnia 25.02.2020r. będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Ograniczenie obsługi interesantów

  W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 03.11.2020 roku do odwołania podejmujemy działania mające na celu ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie. Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy przedłużenie terminu II naboru wniosków

  W związku z II naborem wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Łowiczu wydłuża termin składania wniosków do dnia 22.10.2020r.

 • Projekt Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców

  Informujemy, że w ramach projektu pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców", od 19.10.2020r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi rozpoczną działalność punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw UE.

 • Informacja dotycząca pomocy publicznej udzielonej w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19

  Informujemy o pomocy publicznej udzielonej w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Ograniczenie obsługi interesantów

  W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 12.10.2020 roku do odwołania podejmujemy działania mające na celu ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie. Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

 • Krajowy Funduszu Szkoleniowy 2020 - II nabór

  Informujemy, iż w dniach 06.10.2020r. – 20.10.2020r. prowadzony jest II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • Refundacja wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  Informujemy o kolejnym naborze wniosków o refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej RPO

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • Staże - wstrzymanie naboru

  Informujemy, iż wstrzymany zostaje nabór wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane. W przypadku pozyskania nowych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Urząd poda informację do wiadomości publicznej.

 • Spotkanie ŁARR

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz partnerami Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na temat wsparcia w zakresie rozwoju jak...

 • PFRON - dotacje dla bezrobotnych i pracodawców - przedłużenie terminu składania wniosków

  Informujemy, iż termin składania wniosków dla osób niepełnosprawnych został przesunięty do dnia 31 lipca 2020r.

 • VI nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania

  Informujemy, iż uruchomiony został VI nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych

  Informujemy, iż z dniem 06.07.2020 roku uruchomiony zostaje nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej (…) oraz jej jednostki organizacyjnej

 • Jednorazowe pożyczki dla organizacji pozarządowych

  Informujemy, iż z dniem 06.07.2020 roku uruchomiony jest nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • VI nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu informuje, iż uruchamia VI nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

 • Najnowsze zmiany dotyczące dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Informujemy, że 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzającą zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

 • Dodatek solidarnościowy wypłacany przez ZUS

  W ramach działań antykryzysowych w dniu 21.06.2020 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł. Prawo do dodatku solidarnościowego ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  W związku ze zmianą art. 15 zzd ust. 7 ustawy „COVID-19" pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę